Bygga hus

Bygga Hus

Så här går det till att köpa hus genom Energivillan

Ett första möte där Ni presenterar era önskemål

Ni berättar om ert önskemål och behov. Vi presenterar Energivilan och hur vi jobbar och hur arbetet går till.

Projektering av ert hus

Programskede

Man preciserar byggherrens alla krav och önskemål om den blivande byggnaden samt kartlägger alla förutsättningar och villkor som kan påverka den kommande projekteringen.
Detta sammanställs i ett byggnadsprogram som följs av gestaltning.

Projekteringsskede

Här fortsätter gestaltningen och detta leder till utarbetade förslagsritningar. Man utformar och fastställer byggnadens kontruktionssystem och installationssystem vilka tillsammans bildar systemhandlingar. Efter detta så arbetar man med detaljutformning vilket i sin tur leder till bygghandlingar.
Bygghandlingarna innehåller följande punkter,

Ritningar:
 • Arkitektritningar
 • Konstruktionsritningar
 • VS-ritningar
 • Ventilationsritningar
 • Elritningar
 • Markritningar
Beskrivningar:
 • Rumsbeskrivningar
 • Elbeskrivningar
 • VS-beskrivningar
 • Ventilationsbeskrivningar
 • mm

Boendekalkyl

Du kan låna upp till 85 procent av marknadsvärdet på din bostad.

När du tecknar bolån tillkommer engångskostnader för pantbrev och lagfart.

Räntor och amorteringar

Räntekostnaderna kan skilja sig mycket åt beroende på om du valt rörlig eller bunden ränta och hur ränteläget ser ut. Du bör dock inte stirra dig blind på ränteläget just nu, utan tänka långsiktigt och välja en lösning som passar just er ekonomiska situation.

Hur mycket du ska amortera, det vill säga betala av på dina lån, finns det riktlinjer för i banken.  Alla nya bolån med en belåningsgrad på över 50 procent ska amorteras. Amortering är ett bra långsiktigt sparande och ger dessutom lägre räntekostnader.

Vi på Energivillan ser till att ni får med en driftkostnadskalkyl till banken.

Ansökan om bygglov

Bygglovsprocessen är numera uppdelad i en tillståndsprocess (bygglov / rivningslov /marklov) och en anmälningsprocess (bygganmälan/rivningsanmälan). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd i form av bygglov, rivningslov eller marklov (8 kap. PBL). Loven upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Att få ett bygglov beviljat tar ca 1-3 månader. Priset på ett bygglov varierar i utomplan eller detaljplanerat område, samt hur stort huset som ni skall bygga är. Kontakta stadsarkitektkontoret/stadsbyggnadskontoret på orten för att få ett aktuellt pris med alla avgifter inräknade.
Handlingar som ska lämnas in vid ansökan: (kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun):

 • huvudritningar med plan, sektion och fasader, vanligtvis i skala 1:100
 • nybyggnadskarta
 • situationsplan med yttre VA
 • tekniska beskrivningar konstruktionsritningar
 • anmälan av certifierad kontrollansvarig
 • kontrollplan för byggåtgärderna

Förutom bygglovshandlingarna behöver du bland annat el och VA ritningar samt beskrivningar av vilka material och fabrikat (eventuella tillval) som du önskar ha. Energivillan hjälper er att ta fram bygglovshandlingar.

Kontraktskrivning

Kontraktet ABS 09 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) Vi ser tillsamanstill att få med alla era önskemål skriftligt i kontraktet.

Försäkringar

Som beställare är det viktigt satt du ser till att försäkringar blir tecknade inför bygget. Samt att du kontrollerar att samtliga konsulter och entreprenörer har försäkringar som gäller för de arbeten de utför.
Produktionsgarantiförsäkringen innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs.
Byggfelsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget ersätter väsentliga skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisken är 50% av gällande basbelopp. Även denna försäkring tecknas av entreprenören.

Slutbesiktning

Då huset är färdigt rekommenderas att en slutbesiktning utförs av en besiktningsman, för att reglera förhållandet mellan dig och entreprenören. En slutbesiktning är dock inget krav från kommunen. Om du har tecknat en färdigställande-, eller byggfelsförsäkring bör du stämma av med försäkringsgivaren att de godkänner besiktningsmannen. Hur besiktning av småhus skall gå till beskrivs i ABS 09.

Inflyttning

När huset är besiktigad och klart är det dags för inflyttning. Det innebär att nu är huset ert och ni kan flytta in.Efter att ni flyttat in så kommer vi skicka ut en servicetekniker som kommer finjustera ert värmesystem ytterliggaren en gång. Detta gör vi att ni skall få ett så optimalt klimat och värmesystem som möjligt.

Vi hjälper er genom hela processen och Ni kommer få information om hur alla moment hänger ihop.